Βάσει της απόφασης της 16ης Συνέλευσης/13 Ιουνίου 2018 του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η συντονιστική επιτροπή του μεταπτυχιακού προγράμματος Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες απαρτίζεται από τα παρακάτω πέντε (5) μέλη ΔΕΠ του τμήματος με διετή θητεία:

Διευθυντής
Αναπληρωτής Διευθυντή
Μέλη

Η παραπάνω επιτροπή εισηγείται προς τη Συνέλευση του τμήματος σχετικά με τη λήψη αποφάσεων για θέματα που δεν καλύπτονται από τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας μεταπτυχιακών σπουδών.