Νέα
Προτεινόμενες Μεταπτυχιακές Εργασίες 2018-19

Ανακοινώνουμε τις παρακάτω προτεινόμενες μεταπτυχιακές εργασίες από τους διδάσκοντες του μεταπτυχιακού προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019:

Επιβλέπων: Δρ. Νικόλαος Σαγιάς

Τίτλος: Σύγκριση Τεχνικών Διαμόρφωσης Μονού- και Πολλαπλού-Φέροντος

Σύντομη Περιγραφή: Στην παρούσα εργασία θα γίνει σύγκριση μεταξύ τεχνικών διαμόρφωσης μονού- (single-) και πολλαπλού-φέροντος (multi-carrier). Αρχικά η σύγκριση θα γίνει σε θεωρητικό επίπεδο αναζητώντας πηγές στη διεθνή βιβλιογραφία και θα καταγραφούν τα θετικά και αρνητικά στοιχεία της κάθε μίας τεχνικής. Στη συνέχεια, θα γίνει προσομοίωση των δύο συστημάτων στο Matlab και σύγκριση των επιδόσεων κάτω από τις ίδιες συνθήκες μετάδοσης.

Παραδοτέα: Αναφορά πτυχιακής εργασίας, κώδικας, παρουσίαση τελικής εξέτασης

Απαραίτητες γνώσεις: Ψηφιακές Επικοινωνίες, Επεξεργασία Σήματος, Ασύρματες Επικοινωνίες, Προγραμματισμός

Βιβλιογραφία

 1. G. Proakis και M. Salehi, «Συστήματα Τηλεπικοινωνιών», Αθήνα 2016, εκδόσεις Fountas.
 2. B. Lathi και Zhi Ding, «Σύγχρονες Ψηφιακές και Αναλογικές Επικοινωνίες», 2018, εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ.

Επιβλέπων: Δρ. Γεωργία Αθανασιάδου

Τίτλος: Μελέτη Κατευθυντικών Κεραιών σε Ιπτάμενα μη Επανδρωμένα Οχήματα (drones)

Σύντομη Περιγραφή: Μέχρι τώρα η επικοινωνία μεταξύ σταθμού βάσης και drone γίνεται κατά κύριο λόγο με χρήση ομοιοκατευθυντικών κεραιών. Υπάρχουν λίγες αναφορές για χρήση κατευθυντικών κεραιών, αλλά και αυτές μόνο στον σταθμό ελέγχου του οχήματος. Σε αυτή την πτυχιακή θα μελετηθεί η χρήση κατευθυντικών κεραιών που θα είναι εγκατεστημένες στο ίδιο drone, με σκοπό την βελτιστοποίηση της επικοινωνίας μεταξύ του ιπτάμενου οχήματος και του σταθμού βάσης ή και του τελικού χρήστη.

 1. Βιβλιογραφική έρευνα (drones, είδη κατευθυντικών κεραιών)
 2. Χαρακτηριστικά και λειτουργία κατευθυντικών κεραιών
 3. Μελέτη ενσωμάτωσης κατευθυντικής κεραίας σε drone
 4. Μελέτη και σύγκριση επιδόσεων με χρήση κατευθυντικής και ομοιοκατευθυντικής κεραίας

Παραδοτέα: Αναφορά πτυχιακής εργασίας, κώδικας, παρουσίαση τελικής εξέτασης

Απαραίτητες γνώσεις: Συστήματα Ασυρμάτων & Κινητών Επικοινωνιών, Ασύρματες Επικοινωνίες, Matlab

Βιβλιογραφία

 1. Georgia E. Athanasiadou, Michael C. Batistatos, Dimitra A Zarbouti, George V. Tsoulos, "LTE ground-to-air feld measurements in the context of flying relays," IEEE Wireless Communications, vol. 26, no. 1, pp. 12-17, 2019.
 2. Qualcomm Technologies Inc, "LTE Unmanned Aircraft Systems," Trial Report, V1.0.1, May 2017. [Online]. Available: https://www.qualcomm.com/documents/lte-unmanned-aircraft-systems-trial-report

Επιβλέπων: Δρ. Γεωργία Αθανασιάδου

Τίτλος: Μετρήσεις Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας

Σύντομη Περιγραφή: Σε αυτή την πτυχιακή θα μελετηθεί η επίδραση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στον άνθρωπο με βάση τα εθνικά και διεθνή όρια έκθεσης. Για το σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις με το NARDA SRM-3000 σε διαφορετικά λειτουργικά περιβάλλοντα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

 1. Βιβλιογραφική έρευνα όρια έκθεσης
 2. Μέθοδος μετρήσεων ΗΜ ακτινοβολίας και υπολογισμών στατιστικών
 3. Μετρήσεις σε πραγματικά περιβάλλοντα

Παραδοτέα: Αναφορά πτυχιακής εργασίας, κώδικας, παρουσίαση τελικής εξέτασης

Απαραίτητες γνώσεις: Ασύρματες Επικοινωνίες, Matlab

Βιβλιογραφία

 1. Thuróczy, F. Molnár, J. Szabó, G. Jánossy, N. Nagy, G. Kubinyi, and J. Bakos, "Public exposure to RF from installed sources: Site measurements and personal exposimetry," in Proc. 1st European Conference on Antennas and Propagation, 2006, pp. 1–4.
 2. Calabrò and S. Magazù, "Measure of electromagnetic field of mobile phone microwaves by means of NARDA SRM 3000," in Proc. Conference on Precision Electromagnetic Measurements (CPEM) Digest, 2010, pp. 747–748.

Επιβλέπων: Δρ. Γεώργιος Τσούλος

Τίτλος: Μελέτη και Υλοποίηση Έξυπνης Εφαρμογής ΙοΤ

Σύντομη Περιγραφή: Σε αυτή την πτυχιακή θα μελετηθεί, θα προταθεί και θα υλοποιηθεί μια ολοκληρωμένη εφαρμογή ΙοΤ που θα χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή/καταγραφή περιβαλλοντικών παραμέτρων με σκοπό την λήψη έξυπνων αποφάσεων π.χ. για ρύθμιση θερμοκρασίας ή υγρασίας σε εξωτερικό χώρο, κα.

 1. Ανάλυση απαιτήσεων και σχεδίαση συστήματος
 2. Υλοποίηση συστήματος (HW/SW) και πειραματική επίδειξη

Παραδοτέα: Αναφορά πτυχιακής εργασίας, υλοποίηση εφαρμογής, παρουσίαση τελικής εξέτασης

Απαραίτητες γνώσεις: Συστήματα Ασυρμάτων και Κινητών Επικοινωνιών, Ασύρματες Επικοινωνίες

Βιβλιογραφία

 1. Khurshid Aliev, Francesco Rugiano, Eros Pasero, "Smartphone and Bluetooth Smart Sensor Usage in IoT Applications," Sensors and Transducers, vol. 201, pp. 27-3, June 2016.

Επιβλέπων: Δρ. Κωνσταντίνος Πέππας

Τίτλος: Συστήματα Διαμόρφωσης Χώρου για Ασύρματα Δίκτυα Νέας Γενιάς

Σύντομη Περιγραφή: Στην παρούσα εργασία θα αξιολογηθούν συστήματα διαμόρφωσης χώρου η οποία προβλέπεται να παίξει καθοριστικό ρόλο σε μελλοντικά ασύρματα τηλεπικοινωνιακά συστήματα και δίκτυα. Αφού μελετηθούν οι βασικές αρχές θα αξιολογηθεί η επίδοσή τους υπό την επίδραση διαλείψεων και θορύβου. Η ορθότητα των αναλυτικών αποτελεσμάτων θα επιβεβαιωθεί μέσω προσομοιώσεων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Παραδοτέα: Αναφορά πτυχιακής εργασίας, κώδικας, παρουσίαση τελικής εξέτασης

Απαραίτητες γνώσεις: Ψηφιακές Επικοινωνίες, Ασύρματες Επικοινωνίες, Προγραμματισμός (κατά προτίμηση σε Matlab, Maple ή Mathematica)

Βιβλιογραφία

 1. Proakis and Salehi, Digital Communications.

Επιβλέπων: Δρ. Κωνσταντίνος Πέππας

Τίτλος: Αξιολόγηση Επίδοσης Ασύρματων Συστημάτων με Αναμεταδότες και χρήση Ταυτόχρονης Μεταφοράς Πληροφορίας και Ενέργειας

Σύντομη Περιγραφή: Στην παρούσα εργασία θα αξιολογηθούν ασύρματα δίκτυα με αναμεταδότες τα οποία πραγματοποιούν ταυτόχρονη μεταφορά ενέργειας και πληροφορίας ώστε να καταστούν αποδοτικά ως προς την κατανάλωση ενέργειας. Θα μελετηθούν σε βάθος τα υπάρχοντα πρωτόκολλα και η επίδοσή τους θα αξιολογηθεί μέσω προσομοιώσεων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Παραδοτέα: Αναφορά πτυχιακής εργασίας, κώδικας, παρουσίαση τελικής εξέτασης

Απαραίτητες γνώσεις: Ψηφιακές Επικοινωνίες, Ασύρματες Επικοινωνίες, Ασύρματα Δίκτυα, Προγραμματισμός (κατά προτίμηση σε Matlab, Maple ή Mathematica)

Βιβλιογραφία

 1. Proakis and Salehi, Digital Communications.

Επιβλέπων: Δρ. Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος

Τίτλος: Αξιολόγηση της Επίδρασης Υπερύθρων Διαύλων σε Ταχύτητες Άνω των 100 Gb/s

Σύντομη Περιγραφή: Στην παρούσα εργασία θα υλοποιηθούν οι βασικές λειτουργίες επιπέδου ζεύξης δεδομένων για τους υπέρυθρους διαύλους ασύρματης επικοινωνίας που έχουν προτυποποιηθεί από τον οργανισμό Infrared Data Association (IrDA). Θα δοθεί έμφαση σε συστήματα παράλληλης επικοινωνίας (MIMO ή OFDM), τα οποία θα αξιολογηθούν μέσω προσομοίωσης σε βασικά δικτυακά μεγέθη όπως ρυθμοαπόδοση και απόδοση διαύλου ως συνάρτηση των παραμέτρων του φυσικού επιπέδου και του επιπέδου ζεύξης δεδομένων. Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον προσομοίωσης OMNET++ (http://www.omnetpp.org/) ή σε γλώσσα προγραμματισμού C.

Παραδοτέα: Αναφορά πτυχιακής εργασίας, κώδικας, παρουσίαση τελικής εξέτασης

Απαραίτητες γνώσεις: Δίκτυα Επικοινωνιών, Οπτικές Ασύρματες Επικοινωνίες, Προγραμματισμός

Βιβλιογραφία

 1. J. F. Kurose, K. W. Ross, Δικτύωση Υπολογιστών, 6η Έκδοση
 2. C. Knutson, J. Brown, IrDA Principles and Protocols

Επιβλέπων: Δρ. Αλέξανδρος Καλόξυλος

Τίτλος: Σχεδιασμός και Ανάλυση Συστήματος Επικοινωνίας για Αυτόνομα Οχήματα που Λειτουργούν σε Κυψελωτό Περιβάλλον 5ης Γενιάς

Σύντομη Περιγραφή: Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η κατανόηση λειτουργίας κυψελωτών δικτύων 5ης γενιάς, η υποστήριξη επικοινωνίας ανάμεσα σε αυτόνομα οχήματα, ο σχεδιασμός μηχανισμών επικοινωνίας για συγκεκριμένες εφαρμογές και ανάλυση της απόδοσης τους.

Παραδοτέα: Αναφορά πτυχιακής εργασίας, κώδικας, παρουσίαση τελικής εξέτασης

Απαραίτητες γνώσεις: Δίκτυα Κινητών και Ασυρμάτων Επικοινωνιών, Σύγχρονα και Μελλοντικά Δίκτυα Επικοινωνιών, Προγραμματιστικές Γνώσεις

Βιβλιογραφία

 1. Sandra Roger, David Martín-Sacristán, David Garcia-Roger, Jose F. Monserrat, Panagiotis Spapis, Chan Zhou and Alexandros Kaloxylos, "Forced inter-operator handover for V2X communication in multi-operator environments with regional splitting," in Proc. IEEE International Symposium on Broadband Multimedia Systems and Broadcasting, Valencia, 2018
 2. A. Kaloxylos, "Network slicing for 5G networks: A survey and an analysis of research trends," in Proc. Panhellenic Conference on Informatics (PCI), 28-30 September 2017, Larisa, Greece.
 3. A. Kaloxylos, P. Keshavamurthy, P. Spapis, C. Zhou, "Context aware control schemes for the performance improvement of V2X network slices," International Journal of Advances in Telecommunications, vol. 11, no. 1-2, 2018.

Επιβλέπων: Δρ. Νικόλαος Τσελίκας

Τίτλος: Σχεδιασμός και Υλοποίηση Συστήματος Καταγραφής, Παρακολούθησης και Διαχείρισης Στίγματος Κινητών Χρηστών σε Εσωτερικό Χώρο

Σύντομη Περιγραφή: Η πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός διαδικτυακού συστήματος Καταγραφής, Παρακολούθησης και Διαχείρισης Στίγματος κινητών χρηστών σε εσωτερικό χώρο. Για κάθε κινούμενο χρήστη, το σύστημα θα αποθηκεύει σε βάση δεδομένων γεωχωρικά και χρονικά δεδομένα, έτσι ώστε να μπορούν να εξαχθούν σε σχεδόν πραγματικό χρόνο (near real time) χρήσιμα συμπεράσματα, όπως ο τρόπος περιήγησης (trajectory) της κίνησης στον εσωτερικό χώρο (και ανά χρήστη, αλλά και ως «συνηθέστερος τρόπος περιήγησης» από τον μέσο όρο της κίνησης όλων των χρηστών), ο χρόνος παραμονής σε δεδομένα σημεία του εσωτερικού χώρου (και ανά χρήστη, αλλά και ενδεικτικές μέσες τιμές για το σύνολο των χρηστών) και η πυκνότητα κατάληψης των χώρων (π.χ. χρήστες ανά τετραγωνικό μέτρο) σε συγκεκριμένα σημεία. Βάσει των χωροχρονικών δεδομένων που θα συλλέγονται, το σύστημα θα προσφέρει και γραφική αναπαράσταση (π.χ. θερμογράφημα) κατάληψης του εσωτερικού χώρου με σκοπό την παρατήρηση της συμπεριφοράς των κινητών χρηστών και την κατηγοριοποίησή τους σε συγκεκριμένα προφίλ συμπεριφοράς βάσει του τρόπου κίνησής τους, της ταχύτητάς τους, του χρόνου παραμονής σε συγκεκριμένα σημεία, του τρόπου αντιμετώπισης καταστάσεων (π.χ. όταν συγκεκριμένα σημεία του χώρου παρουσιάζουν συνωστισμό), κτλ.

Παραδοτέα: Κώδικας, αναφορά πτυχιακής εργασίας (doc) και αρχείο παρουσίασης τελικής εξέτασης (ppt).

Απαραίτητες γνώσεις: Πολύ καλές γνώσεις PHP ή Java ή Python, βασικές γνώσεις βάσεων δεδομένων, πολύ καλή γνώση JavaScript, HTML, CSS, δυνατότητα εκμάθησης βιβλιοθηκών διαδικτυακών γραφημάτων (π.χ. chartjs) και διαδικτυακών θερμογραφημάτων (π.χ. heatmap.js).

Βιβλιογραφία

 1. Joel Lanir, Tsvi Kuflik, Julia Sheidin, Nisan Yavin, Kate Leiderman, Michael Segal, "Visualizing museum visitors’ behavior: Where do they go and what do they do there?," Personal and Ubiquitous Computing, vol. 21, no. 2, pp 313–326, April 2017.
 2. G. Rashed, R. Suzuki, T. Yonezawa, A. Lam, Y. Kobayashi and Y. Kuno, "Tracking Visitors in a Real Museum for Behavioral Analysis," in Proc. Joint 8th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems (SCIS) and 17th International Symposium on Advanced Intelligent Systems (ISIS), Sapporo, 2016, pp. 80-85.
 3. Robert Strohmaier, Gerhard Sprung, Alexander Nischelwitzer, Sandra Schadenbauer, "Using visitor-flow visualization to improve visitor experience in museums and exhibitions," MW2015: Museums and the Web 2015, The annual conference of Museums and the Web, April 8-11, 2015, Chicago, IL, USA.
 4. Conte, G., M. De Marchi, A. Nacci, V. Rana, and D. Sciuto, "BlueSentinel: a first approach using iBeacon for an energy efficient occupancy detection system," in Proc. of the 1st ACM Conference on Embedded Systems for Energy-Efficient Buildings, New York: ACM. 11–19, 2014.
 5. https://www.chartjs.org/
 6. https://www.patrick-wied.at/static/heatmapjs/

Επιβλέπων: Δρ. Νικόλαος Τσελίκας

Τίτλος: Σχεδιασμός και Υλοποίηση Εργαλείου Ελέγχου Συμβατότητας και Εντοπισμού Παραβιάσεων Αδειών Προγραμμάτων Ελεύθερου Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα

Σύντομη Περιγραφή: Στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι η υλοποίηση ενός εργαλείου, το οποίο θα αυτοματοποιεί τις διαδικασίες ελέγχου συμβατότητας και εντοπισμού παραβιάσεων σε θέματα αδειών προγραμμάτων ελεύθερου λογισμικού ανοιχτού κώδικα (Free Libre Open Source Software), το οποίο θα βασίζεται στη λογική των γράφων συμβατοτήτων αδειών. Στο πλαίσιο της πτυχιακής εργασίας θα μοντελοποιηθεί και στη συνέχεια θα υλοποιηθεί ένα εργαλείο Μοντελοποίησης Γράφου Συμβατότητας, το οποίο θα βασίζεται σε διάφορες πηγές, όπως υπάρχοντες γράφοι συμβατότητας αδειών, τα πραγματικά κείμενα αδειών, fora αδειών, καθώς και την επίσημη σελίδα του GNU, που περιέχει πολύτιμες πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις πολλών αδειών ανοιχτού κώδικα. Θα εμπεριέχει τουλάχιστον τις 20 πιο δημοφιλείς άδειες βάσει της δημοφιλίας τους στο BlackDuck. Από άποψη υλοποίησης, θα είναι ένα εργαλείο τύπου wizard, φιλικό προς τον χρήστη και ανεξάρτητο υποκείμενης πλατφόρμας, καθώς και επεκτάσιμο για μελλοντικές αναβαθμίσεις ή τροποποιήσεις του γράφου.

Παραδοτέα: Κώδικας, αναφορά πτυχιακής εργασίας (doc) και αρχείο παρουσίασης τελικής εξέτασης (ppt).

Απαραίτητες γνώσεις: Πολύ καλές γνώσεις JavaScript, HTML, CSS και δυνατότητα εκμάθησης βιβλιοθηκών διαδικτυακής αναπαράστασης γράφων (π.χ. d3js, cytoscape κτλ) για τη δημιουργία διαδικτυακού γραφικού προγράμματος ή δημιουργία γραφικού προγράμματος (σε C++, C#, R, Python ή Java) με δυνατότητες drag and drop για είσοδο/διαγραφή/ανανέωση κάποιου κόμβου του γράφου συμβατοτήτων.

Βιβλιογραφία

 1. M. Kapitsaki, N. D. Tselikas and I. E. Foukarakis, "An insight into license tools for open source software systems," Journal of Systems and Software (Elsevier), vol. 102, pp. 72-87, April 2015.
 2. M. Kapitsaki, F. Kramer and N. D. Tselikas, "Automating the license compatibility process in open source software with SPDX," Journal of Systems and Software, vol. 131, pp. 386-401, 2017.
 3. https://www.fossology.org/
 4. https://www.blackducksoftware.com/top-open-source-licenses
 5. Tuunamen, T., et. al., "Automated software license analysis," Automated Software Engineering, vol. 16, no. 3-4, 455-490, 2009.
 6. Wheeler, D.A., http://www.dwheeler.com/essays/floss-license-slide.pdf, The Free-Libre / Open Source Software (FLOSS) License Slide, 2007.
 7. https://d3js.org/
 8. http://js.cytoscape.org/
 9. https://stackoverflow.com/questions/7034/graph-visualization-library-in-javascript

Επιβλέπων: Δρ. Ιωάννης Μοσχολιός

Τίτλος: Ανάλυση Πολιτικών Περιορισμένης Διαθεσιμότητας Εύρους Ζώνης σε Δίκτυα WiFi

Σύντομη Περιγραφή: Στην παρούσα εργασία θα υλοποιηθούν πολιτικές περιορισμένης διαθεσιμότητας εύρους ζώνης σε δίκτυα WiFi μέσω μαθηματικών μοντέλων απωλειών κίνησης (μονοδιάστατης ή/και πολυδιάστατης). Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί σε γλώσσα προγραμματισμού C.

Παραδοτέα: Αναφορά πτυχιακής εργασίας, κώδικας, παρουσίαση τελικής εξέτασης

Απαραίτητες γνώσεις: Πιθανότητες, Στοχαστικές Διαδικασίες, Δίκτυα Επικοινωνιών, Προγραμματισμός

Βιβλιογραφία

 1. V. Burger, M. Seufert, T. Hossfeld and P. Tran-Gia, "Performance evaluation of backhaul bandwidth aggregation using a partial sharing scheme," Physical Communication, vol. 19, pp. 135–144, June 2016.
 2. D. Staehle and A. Mader, "An analytic approximation of the uplink capacity in a UMTS network with heterogeneous traffic," in Proc. of the 18th International Teletraffic Congress, Berlin, September 2003.

Ιστότοπος Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eclass
ΔΗΛΟΣ 365
Microsoft Imagine
eduroam logo

Εγγραφή Χρήστη

 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι απαραίτητα.
 * Captcha image
Captcha image refresh icon